Globalna Organizacja Demokratyczna

Globalna Organizacja Demokratyczna (O) jest demokracją obywatelską.

Globalna Organizacja Demokratyczna stanowi jednocześnie organizacyjną część Wielkiego Projektu.

Jest ona wzorowana takim modelem współzarządzania, jak socjokracja.

Globalna organizacja demokratyczna chce być otwartym wzorem organizacyjnym, w którym wszystkie modele demokratyczne są doskonale zintegrowane.

Streszczenie :

Globalna Organizacja Demokratyczna w skrócie:

Wprowadzenie do Globalnej Organizacji Demokratycznej

Jak organizować się ?

ODG (Globalna Organizacja Demokratyczna) pozwala każdemu brać udział w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą.

W konsekwencji wybory, których każdy musi dokonać, mogą dotyczyć zarówno decyzji lokalnych, jak i szerszych obszarów.

Mieszkańcy jednego miasta nie muszą ingerować w wybory innej miejscowości. Ale każdy decyzje dotyczące ludzkości muszą być podejmowane kolegialnie. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie różnych poziomów zespołów.

Stąd nierynkowa organizacja proponowana przez MOCICA: utworzenie Globalnej Organizacji Demokratycznej lub O.D.G..

5 poziomów w skrócie:

1 poziom to obszar sąsiedztwa (opcjonalnie). Może on odpowiadać dzielnicy, kompleksowi mieszkalnemu, budynkowi itp.

Drugim poziomem jest gmina. Co odpowiada wsi lub miastu. Zgromadzenia mogą mieć charakter obywatelski lub tematyczny (na przykład: sektor zdrowia, edukacja, badania, utrzymanie itp.)

Trzeci poziom zgromadzenia to strefa zasobów. Odpowiada regionowi.

Czwartym poziomem jest obszar kultury. Odpowiada wspólnocie o tym samym pochodzeniu kulturowym, która dziś odpowiadałaby narodowi.

Wreszcie piąty poziom to strefa planetarna. Opierając się na tym fakcie, dotyczy on wszystkich obszarów planety.

Globalna Organizacja Demokratyczna w szczegółach:

Autonomiczne zgromadzenie: definicja

Przede wszystkim organizacja demokratyczna musi umożliwić każdemu udział w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą. Każdy głos ma taką samą wartość wśród zainteresowanych.

Co więcej, wybory każdej osoby mogą być dokonywane w przypadku decyzji lokalnych lub globalnych.

Autonomiczne zgromadzenie składa się z wolontariuszy zaangażowanych w poprawę życia publicznego. Zasiadają razem, aby uzgodnić zasady specyficzne dla geograficznego obszaru spotkania. Obywatele wyznaczają również koordynatora odpowiedzialnego za udzielanie głosu uczestnikom spotkania oraz za tematy, które grupa podejmie na kolejnym zgromadzeniu.

Funkcjonowanie Globalnej Organizacji Demokratycznej

Zgromadzenie autonomiczne strefy 1 (AA1): SĄSIEDZTWO

Assemblée de voisinage de l'ODG du Grand Projet.

Zgromadzenie strefy sąsiedzkiej gromadzi wszystkich zaangażowanych mieszkańców dzielnicy. Spotkanie to jest opcjonalne, ale umożliwia dobrą organizację na najbliższym szczeblu lokalnym. Daje ono możliwość organizowania i omawiania życia dzielnicy.

Wyznaczony koordynator będzie mógł dołączyć do innych koordynatorów tego samego miasta lub tej samej wioski, tworząc zespół poziomu 2. W skład zespołu wejdą wówczas obywatele wyznaczeni zgodnie z metodami wybranymi przez jego mieszkańców (wylosowani, wybrani, odwołani w dowolnym momencie itp.).

(Patrz Cele Obszaru 1)

Zgromadzenie Autonomiczne Strefy 2 (AA2): GMINA

Zromadzenie to zapewni zarządzanie gminą w służbie jej mieszkańców.

Zrzesza ono wszystkich koordynatorów swoich dzielnic i reprezentuje zgromadzenie gminy (miasta lub wsi). To odpowiednik dzisiejszych rad miejskich.

Ze względu na wygodę (i aby uniknąć zarządzania zgromadzeniami sąsiedzkimi) może ono również składać się z przedstawicieli grup (naukowców lub innych).

W rezultacie jego rolą jest koordynowanie różnych inicjatyw (zbiór, synteza, debata) proponowanych przez obywateli, które zostaną przedstawione do poprawki i głosowania. Członkowie każdego zgromadzenia poziomu 2 będą mogli wyznaczyć jednego lub więcej koordynatorów. Ci ostatni dołączą z kolei do strefy 3 poziomu (zasoby).

W każdym razie możliwe jest wdrożenie dowolnego innego procesu zaproponowanego i zaakceptowanego przez wszystkich zainteresowanych obywateli.

(Patrz Cele Obszaru 2)
Assemblée de ville de l'ODG du Grand Projet.

Zgromadzenie autonomiczne strefy 3 (AA3):REGION

Assemblée de ressources de l'ODG du Grand Projet.

AA3 skupia wszystkich koordynatorów AA2 i reprezentuje zgromadzenie obszarów mieszkalnych (miast i wsi), które dzielą wspólne terytorium dla zasobów żywnościowych. Jest to poziom zarządzania tranzytami różnych zasobów między strefami o podobnym poziomie. Do tego zgromadzenia mogą przystąpić eksperci, animatorzy lub inni demokratycznie wybrani obywatele.

Zgromadzenie to ma za zadanie koordynować inicjatywy współobywateli terytorium. Na przykład utrzymanie ich zasobów, krajobrazów, dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, dróg i linii kolejowych.

Zgromadzenie to zapewni zarządzanie, zgodnie z wyborem reprezentowanego AA2. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyznaczenie działań w kierunku eksploatacji, transport czy dystrybucję zasobów. Zostaną one rozprowadzone z terytorium na dane obszary, z poszanowaniem środowiska.

(Zobacz cele strefy 3)

Okręgowe Zgromadzenie Autonomiczne 4 (AA4): NARÓD

Zgromadzenie poziomu 4 skupia wszystkich koordynatorów poziomu 3 i reprezentuje zgromadzenie mieszkańców wspólnego obszaru kulturowego. Co dzisiaj odpowiada narodowi.

Zgromadzenia poziomu 4 umożliwiają koordynację poziomu 3 (ułatwia to wspólna kultura i język). Stanowią one także pośredni stopień między uniwersalnym zgromadzeniem poziomu planetarnego: AA5.

Zespoły stref zasobów będą mogły wyznaczać swoich koordynatorów. Ci ostatni dołączą do tych z tego samego obszaru kulturowego. Zgromadzenia (narody) poziomu 4 będą musiały zapewnić koordynację pomiędzy reprezentowanymi strefami zasobów. Ich zadaniem będzie troska o prawidłowe funkcjonowanie, optymalizację ekologiczną i społeczną całego kraju. Będą one dążyć do rozwijania wzajemnej pomocy i zrozumienia z różnymi obszarami kulturowymi na całym świecie.

(Zobacz celestrefy 4)
Assemblée de culture de l'ODG du Grand Projet.

Zgromadzenie poziomu 5 (AA5) : ŚWIAT

Assemblée monde de l'ODG du Grand Projet.

Wszyscy koordynatorzy stref kulturowych spotkają się na zegromadzeniu poziomu 5.

Zgromadzenie to zajmuje się kwestiami wspólnymi ludzkości, na przykład zarządzaniem demografią. W tym temacie koordynatorzy nie są decydentami, ale zapewniają koordynację i powierzają te kwestie obsłudze obywatelskiej.

Kolejnym celem bȩdzie zapewnienie porozumienia i komunikacji między wszystkimi narodami. Oprócz zgłaszania inicjatyw, propozycji lub obaw zgromadzeń podstawowych, zgromadzenie to zaproponuje i zastosuje środki, aby zapewnić pokój na świecie, oczyścić i chronić nasz ekosystem. Ponadto zagwarantuje ono przeprowadzenie referendum, ustanowienie powszechnego prawa ochrony wolności jednostek. Będzie czuwać nad zachowaniem ogólnej równowagi i wdrożenie niezbędnych działań humanitarnych lub wojskowych.

(Zobacz cele strefy 5)
Objaśnienia

Globalna Organizacja Demokratyczna: zgromadzenie tematyczne

Oprócz autonomicznych zespołów różnych stref mogą istnieć inne formy zespołów.

Zgromadzenie tematyczne

Les différents secteurs d'activités

Na app.mocica.org masz możliwość tworzenia zgromadzeń obywatelskich lub tematycznych.

Krótko mówiąc, zgromadzenia tematyczne umożliwiają zrzeszenie lokalnych podmiotów z tego samego sektora. To jest: zdrowie, żywność, edukacja, badania, usługi naprawcze itp.

Pozwalają one na działanie już teraz, a także na przygotowanie kolejnego etapu: koniec pieniędzy!

Globalna Organizacja Demokratyczna: przejście.

Przejście, kiedy i jak?

Już teraz możesz rozpocząć przejście z obecnego modelu na O.D.G. zaczynając od poznania swoich sąsiadów i ludzi w Twojej okolicy.

Rozwijanie przyjaznych relacji to także sposób na rozmowę i nagłośnienie projektu. W miarę rozwoju projektu, zespoły poziomu 1 mogą wzrastać ilością i rozmiarem.

Siła Globalnej Organizacji Demokratycznej opiera się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, pozwala podejmować decyzje oddolne, a nie odgórne. Po drugie, może ewoluować zgodnie z naszymi zbiorowymi wyborami.

Jednak pojęcie tego projektu może stwarzać pewne trudności. Rzeczywiście, zamykamy rozdział naszej historii, aby napisać kolejny: stoimy przed pustą stroną.

Postęp będzie stopniowy i powoli odsłani nowe, lepsze oblicze naszej cywilizacji.

Globalna Organizacja Demokratyczna w skrócie:

Elastyczny i dający się dostosować model organizacyjny

Globalna Organizacja Demokratyczna nie twierdzi, że jest kompletna i niezmienna. Wręcz przeciwnie, jest elastyczna, dająca się doskonalić, plastyczna i przystosowalna. W ten sposób może ewoluować w kierunku mniejszej lub większej liczby poziomów zgromadzeń, zgodnie z naszym wyborem i potrzebami.

Może nawet się skończyć, jeśli okaże się bezużyteczna lub zostanie zastąpiona lepszym sposobem organizacji.

Wreszcie, pozwala na ustanowienie dowolnego rodzaju organizacji demokratycznej w społecznościach, zgodnie z wyborem członków.

Zaproszenie do wzorów demokratycznych

Zasadniczo chodzi o typ organizacji, który łączy wszystkie modele demokratyczne. Jego celem jest łączenie i harmonizowanie wielu różnorodnych zgromadzeń, z których każdy odpowiada wizerunkowi społeczności, którą reprezentuje.

Proponowana przez nas podstawa pozwala wszystkim zgromadzeniom i kulturom funkcjonować na swój sposób, a tym samym uniknąć niepotrzebnych napięć i ociężałości.

W ten sposób, bez konieczności zgody lub osądu sąsiednich zgromadzeń, można stale poprawiać i modulować porozumienie i ogólną koordynację .

Stworzona w ten sposób mnogość będzie miała m.in. tę zaletę, że będzie mogła testować różne tryby działania, a dzięki doświadczeniu poznawać i dzielić się najbardziej skutecznymi i korzystnymi.

Również do odkrycia…