Zmiana świata: Wielki Projekt.

Wielki Projekt proponuje model społeczeństwa, które uniknęłoby wiele problemów związanych z pieniędzmi.

Pieniądze są przyczyną wielu nadużyć (patrz Raport). I bez względu na to, czy są ekologiczne, ekonomiczne, społeczne czy ludzkie, nie da siȩ już ich znieść. Dlatego Wielki Projekt MOCICA proponuje przeniesienie się do lepszego świata, bez pieniędzy. Odkryj Wielki Projekt poniżej…

Streszczenie :

Wielki Projekt, w skrócie:

Oto kluczowe punkty, które wspierają tezę, że organizacja bez pieniędzy może uratować świat. W rzeczywistości te ostatnie stanowią podstawę Wielkiego Projektu. Odpowiadają one dziedzinom: Środowisko / Gospodarka / Polityka / Społeczeństwo / Człowiek. iWele odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w: FAQ, a więcej informacji na te tematy w: Dokumenty.

Gospodarka :

System gospodarczy bez pieniędzy chroni przed kryzysami finansowymi, bankructwami, zwolnieniami z pracy itp.
Umożliwia on wysoką jakość zrównoważonej produkcji i uwolnienie od nadmiernego obciążenia pracą.
Odejście od konkurencyjności i wyznaczonego zysku ułatwi elastyczność, automatyzację i współpracę.
Bez ograniczeń środkami finansowymi, organizacja będzie bardziej wolna, płynna i wydajna.

Środowisko :

Po pierwsze rozwiązania środowiskowe istnieją. Z drugiej strony mechanizmy systemu finansowego spowalniają lub wręcz uniemożliwiają ich rozwój.
Jednak w świecie bez pieniędzy będziemy mogli swobodnie ograniczać działalność człowieka, bez reperkusji ekonomicznych..
Tak więc koniec pieniędzy umożliwiłby zmiany społeczne, których wymaga kryzys klimatyczny, na dużą skalę,

Polityka :

Systemy organizacyjne takie jak socjokracja taka organizacja jak O.D.G. jest w stanie zarządzać całą społecznością.

Społeczeństwo

Świat bez pieniędzy pozwala na harmonijną, zrównoważoną, zjednoczoną i współpracującą organizację społeczeństwa. Nie generuje oszustw i działalności mafii.

Człowiek :

Człowiek jest istotą towarzyską. Ma on tendencję do silnego reagowania na otoczenie i jest uwarunkowany mechanizmami odruchowymi na bodźce (Behawioralizm i Kognitywizm ).
świat bez pieniędzy uwolniłby od wielu kłopotów, które towarzyszą używaniu pieniędzy. (Patrz “Wideo”, część “Nauki ścisłe”)

Wielki Projekt, czyli jak społeczność dzielenia się przyczynia się do ewolucji społeczeństwa.

Świat dzielenia się: Wielki Projekt.

Bycie użytecznym dla innych jest uważane za podstawową potrzebę (Abraham Maslow, Virginia Henderson itp.). Od zawsze człowiek potrzebował organizować się, ponieważ występowała i istnieje współzależność i konieczność zaspokajania potrzeb. W świecie, w którym nie ma pieniędzy, niemożliwe jest płacenieaby coś otrzymać. Dlatego w interesie każdego jest integracja w życiu społecznym na równym poziomie z innymi (zgodnie ze swoimi fizycznymi i intelektualnymi możliwościami)

Na czym polega praca w Wielkim Projekcie?

Przede wszystkim bez pieniędzy nie musimy już walczyć z konkurencją o pozyskanie klienta. Tak więc każdy sektor (żywność, zdrowie, badania itp.) może współpracować, aby zapewnić swoją rolę innym. Ponadto zniknȩłyby planowane zużycie się, zachęty do konsumpcji, zwolnienia z pracy, kryzysy finansowe itp.

Podobnie, wnosząc wkład do społeczeństwa nieodpłatnie, wszyscy otrzymalibyśmy w zamian zwielokrotniony zwrot.

W ten sposób nie będziemy już pracować za pensję, ale ze świadomości bycia członkiem społeczeństwa, które w zamian oferuje nam to, czego potrzebujemy.

Wybór swojej działalności dla większej wydajności:

Tylko wolność wyboru sektora działalności pozwala każdemu realizować swoje powołanie, wyzwalać kreatywność. Ale także być panem swoich warunków pracy, iść naprzód we współpracy, a nie w hierarchii. Wybór swojej działalności pozwala uzyskać pełną satysfakcję osobistą i ewoluować w powszechnej zgodzie.

Jeśli pewne zadania nie będą nas satysfakcjonowały, będziemy mogli poprawić warunki, bez ograniczeń budżetowych i ludzkich, jak dzisiaj. Od komfortu do harmonogramów, poprzez automatyzację i dystrybucję przez gigantyczną siłę roboczą, nasz potencjał ludzki i techniczny powinien być w stanie sprostać ogólnym wymaganiom.

Jeśli miejsce produkcji jest zbyt oddalone, jego przeniesienie powinno nastąpić w sposób naturalny, gdyz nie jest już motywowane tanią siłą roboczą.

Wielki projekt tworzenia lepszego świata.

Cztery zasady Wielkiego Projektu:

Wielki Projekt i gospodarka.

Ekonomiczne zalety Wielkiego Projektu.

Inwentaryzacja zasobów pozwoli na sprawiedliwy podział i uczciwe wykorzystanie przy jednoczesnym poszanowaniu naszego ekosystemu. Aby nie pobierać więcej, niż to, co może wyprodukować planeta i aby uniknąć marnotrawstwa.

Informatyka umożliwi łatwe zarządzanie zasobami, potrzebami każdej gminy, regionu, kraju. Podobnie z podziałem wspólnej aktywności w celu tworzenia świata bardziej jakościowego niż ilościowego.

Co więcej, w społeczeństwie dzielenia się nie ma konkurencji komercyjnej. Zatem ci, którzy dzielą ten sam sektor działalności, mogą swobodnie współpracować. Brak konkurencji pozwoli na organizację, współpracę i rozwój każdego sektora działalności.

Jedną z największych korzyści ekonomicznych będzie niewątpliwie koniec marnotrawstwa. Wraz z końcem masowej nadkonsumpcji generowanej przez system rynkowy, nastąpi bardzo znaczny spadek zużycia zasobów.

Koniec planowanego zuzycia się będzie generował znacznie mniej odpadów. A koncepcja przedmiotów zostanie przeprojektowana tak, aby nadawały się do recyklingu, adaptacji lub miały długą żywotność.

Podział zasobów zapewni równowagę i ogólną sprawiedliwość.

Oto przykłady w tabeli.


społeczeństwa dzielenia się z punktu widzenia gospodarczego :

Z pieniędzmi (Wymiana) Bez pieniędzy (Dzielenie się)
Masowa nadkonsumpcja w celu utrzymania obecnego systemu. Zatrzymanie marnotrawstwa zasobów.
Konkurencja. Współpraca.
Dostęp do towarów i usług dla tych, którzy mają środki. Dostęp do najbardziej potrzebnych, użytecznych, ekologicznych lub sprawiedliwych środków dla wszystkich.
Koncentracja bogactwa. Udostępnianie zasobów.
Ograniczone badania i rozwój. Prace badawczo-rozwojowe uwolnione i udostępnione.
Przechowywanie wiedzy (zgłoszenia patentowe). Dzielenie się wiedzą.
Rosnąca produktywność. Dostosowana produktywność.
Presja administracyjna, finansowa i handlowa. Brak obciążeń administracyjnych, finansowych i handlowych.
Potęga pieniądza. Równość
Przymus zawodowy. Wybór zawodu.
Bezrobocie/Zwolnienie z pracy. Stabilność.
Trudne warunki pracy. Lepsze warunki pracy.
Marnotrawstwo żywności. Właściwe wykorzystanie żywności.
Złożoność administracyjna i finansowa. Płynna i zoptymalizowana organizacja.
Ruch mafijny / korupcja. Koniec handlu mafijnego i korupcji.

Niewyczerpująca lista…

Z punktu widzenia ekonomicznego:

Z pieniędzmi

Bez pieniędzy

Konsumpcja
masowa dla
utrzymania
aktualnego systemu
Zatrzymanie
marnotrawstwa
zasobów
Konkurencja Współpraca.
Dostęp do zasobów
i usłóg dla
tych, którzy posiadają
środki
Dostęp do tego, co
niezbędne, przydatne,
ekologiczne
lub uczciwe
Koncentracja
bogactw
Udostępnianie
zasobów
Badania i
rozwój
ograniczone
Badania i
rozwój
wolne i
powszechne
Zatrzymywanie
wiedzy
(zgłoszenia patentowe)
Dzielenie się wiedzą
Wydajność
wzrastająca
Wydajność
przystosowana
Presja
administracyjna,
finansowa i
handlowa
Bez obciążenia
administracyjna,
finansowa i
handlowa
Potȩga
pieniądza
Równość
Przymus
zawodowy
Wybór zawodu
Bezrobocie
Zwolnienie z pracy
Zawód stabilny
Warunki
pracy trudne
Warunki
pracy
dostosowane
Marnotrawstwo
żywnościowa
Autonomia
żywnościowa
Złożoność
administracyjna
i finansowa
Organizacja
płynnna i
zoptymalizowana
Ruch mafijny
Korupcja
Koniec ruchu mafijnego
i korupcji

Niewyczerpująca lista…

Środowisko w Wielkim Projekcie.

Wielki Projekt: korzyści środowiskowe społeczeństwa dzielenia się.

Przejście do społeczeństwa współdzielenia prowadzi do drastycznego zmniejszenia zanieczyszczenia i wyczerpywania się zasobów.
Możemy zauważyć, między innymi :
– Najpierw koniec działalności finansowej (pomieszczenia, energia, dostawy, przepływy IT itp.).- .
– delokalizacja.-
– zatrzymanie mechanizmów nadkonsumpcji (planowane zużywanie się, reklama itp.)..
Wszystkie te czynniki to parametryktóre mają silny wpływ na klimat.

Ponadto, uwolnione od pieniędzy ośrodki badawcze będą mogły łączyć wiedzę. W rzultacie pozwoli to na znaczną ewolucję wszystkich sektorów.

Będą one mogły projektować przedmioty nadające się do recyklingu i / lub mają żywotność, która nigdy wcześniej nie została osiągnięta. Nie mówiąc już o tym, że wszystko będzie rozprowadzane z pominiȩciem pośredników.

Zmiany w świecie bez pieniędzy z puntu widzenia ekologicznego :

Z pieniędzmi Bez pieniędzy
Działania niszczące środowisko. Działania związane z naprawą środowiska.
Wysoka i stała aktywność ludzka, oparta na zysku. Umiarkowana aktywność człowieka dostosowana do potrzeb chwili.
Planowane zużywanie się. Recykling i długa żywotność.
Delokalizacje. Krótki obieg.
Koszt środowiskowy związany z działalnością finansową (budynki bankowe, ubezpieczenia, spekulacje, przepływy finansowe itp.). Gospodarka środowiskowa związana z zamknięciem sektora finansowego i bankowego oraz części sektora reklamowego.
Wzrost zanieczyszczenia. Spadek zanieczyszczenia.
Grabież surowców. Ochrona pozostałych zasobów i uzupełnianie źródeł odnawialnych.
Deregulacja klimatyczna. Poprawa klimatu.
Zachęty do konsumpcji (reklama itp.). Umiar.
Kłusownictwo, maltretowanie zwierząt. Zatrzymanie nielegalnych rynków i rentowności zwierząt.

Niewyczerpująca lista…

Z punktu widzenia ekonomicznego:

Z pieniędzmi

Bez pieniędzy

Działalność
niszcząca środowisko
Działalność
Działalność naprawcza środowiska
Działalność
ludzka
wysoka i bezustanna,
oparta na korzyściach
Działalność
ludzka
umiarkowana i
przystosowana do
potrzeb chwili
Zużywanie się
planowane
Recykling i
długi czas użytkowania
oraz długowieczność
Przemieszczenie Krótki obieg
Koszt środowiskowy
związany z działalnością finansową (budynki
banki,
ubezpieczenia, spekulacje,
przepływy finansowe…)
Gospodarka
środowiskowa
związana z ustaniem
sektorów finansowych, bankowych i
reklamowych
Rosnące zanieczyszczenie Spadek zanieczyszczenia
Grabież zasobów Ochrona
pozostałych zasobów i
przywracanie
zasobów
odnawialnych
Deregulacja
klimatyczna
Poprawa
klimatyczna
Zachęta do
konsumpcji
(reklama, itp.)
Zachęta do
umiarkowania
Kłusownictwo,
złe traktowanie
zwierząt
Zaniechanie
handlu
nielegalnego
i wykorzystywania
zwierząt

Niewyczerpująca lista…

Wielki Projekt i polityka.

Polityczne zalety Wielkiego Projektu:

Wielki Projekt proponuje O.D.G. : Globalna Organizacja Demokratyczna.

Zawiera ona 5 poziomów decyzyjnych (powiat, miasto/wieś, strefa zasobów, kultura/naród, świat).

Organizacja ta umożliwia wszystkim udział w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

Pozwala ona na tworzenie porozumień wspólnotowych (lub regulaminów wewnętrznych) bez pośrednictwa liderów.

Relacje socjalne w Wielkim Projekcie.

Społeczne zalety Wielkiego Projektu:

W społeczeństwie bez pieniędzy mamy swobodę współpracy.
Głód na świecie można by szybko i bez większych trudności wyeliminować. Zobaczymy również koniec wielu dewiacyjnych zachowań w dzisiejszym społeczeństwie (skończą się przekręty, wojny motywowane władzą i problemami finansowymi).

Nie będzie potrzeby walki o przyciągnięcie klientów i pokonanie konkurencji.

Zamiast każdy dla siebie, co staje się coraz bardziej uciążliwe, nastąpiłaby organizacja grupowa.
Do tego stopnia, że byłby to o wiele bardziej sprzyjający grunt dla współpracy i ducha zespołowego.

zmiany wświecie bez pieniędzy z punktu widzenia społecznościowego:

Z pieniędzmi Bez pieniędzy
Nierówności społeczne. Równowaga społeczna.
Głód na świecie. Autonomia żywieniowa dla każdego.
Konkurencja. Współpraca.
Puste mieszkania i bezdomni. Wykorzystanie wszystkich pomieszczeń.
Poważne radykalne dewiacje. Nikłe radykalne dewiacje.
Niewolnictwo monetarne. Uwolnienie od przymusu monetarnego.
Niekonsekwentne społeczeństwo. Konsekwentne społeczeństwo.
Każdy dla siebie. Współpraca / Kooperacja.

Niewyczerpująca lista…

Z punktu widzenia socjalnego :

Z pieniędzmi

Bez pieniędzy

Nierówności społeczne Równowaga społeczna.
Głód na
świecie
Autonomia
żywnościowa
dla wszystkich
świecie
Konkurencja Współpraca.
Puste mieszkania
i bezdomni.
Zajȩcie
wszystkich
mieszkań
Dewiacje radykalne
poważne
Nikłe dewiacje
radykalne
Niewolnictwo
monetarne
Uwolnienie
od przymusu
monetarnego
Społeczeństwo
niekonsekwentne
Społeczeństwo konsekwentne
Każdy dla siebie Współpraca
Współdziałanie

Niewyczerpująca lista…

Wielki Projekt i człowiek.

Korzyści Wielkiego Projektu dla ludzi:

W nowym systemie jednostka będzie miała swobodę inwestowania w wybraną przez siebie dziedzinę lub dziedziny. W ten sposób każdy będzie mógł z przyjemnością i skutecznością przyczynić się do powstania kolektywu, który zaspokaja wszystkie jego potrzeby.

Uwolniłby się on od stresu, hierarchicznej presji i cyfr. Dlatego wybór działalności jest dobrą podstawą do bycia kreatywnym i jakościowym.

System edukacji będzie miał kilka celów. Oznacza to w szczególności poprawę wzajemnej pomocy, dzielenia się, współpracy i zbiorowej inteligencji.

Uwolnienie się od pieniędzy pozwoli na pewne bieżące zachowania (egocentryzm, indywidualizm, rywalizacja) ewoluować w kierunku postaw dostosowanych do tego nowego społeczeństwa.

Zmiany w świecie bez pieniędzy dla ludzi:

Z pieniędzmi Bez pieniędzy
Nieufność. Więcej pewności siebie.
Poczucie „ja”. Poczucie « my ».
Nierówność. Równość.
Duch indywidualistyczny. Duch zespołu.
Nauczanie zarezerwowane dla tych, których
stać na to finansowo i w duchu rywalizacji
Edukacja dla wszystkich w pozytywnym duchu współpracy
Ograniczenie wyboru pracy. Swobodny wybór aktywności.
Poczucie „odwrócenia do góry nogami”. Poczucie spójności.

Niewyczerpująca lista…

Z ludzkiego punktu widzenia :

Z pieniędzmi

Bez pieniędzy

Nieufność Więcej
zaufania
Poczucie
« ja »
Poczucie
« my »
Nierówność Równość.
Duch indywidualistyczny Duch wspólnotowy
Edukacja
zarezerwowana dla tych
których stać
finansowo i w duchu rywalizacji
Edukacja
dla wszystkich, w pozytywnym duchu współpracy
Ograniczony wybór
aktywności
Swobodny wybór
aktywności
Poczucie,
« odwrócenia
do góry nogami »
Poczucie,
spójności

Niewyczerpująca lista…

Etapy Wielkiego Projektu.

Etap 1 Wielkiego Projektu : Zebranie.

Możesz wesprzeć ideę tego nowego systemu, dołączając do Wielkiego Projektu. Wtedy możesz zostać aktorem tej zmiany. W tym przypadku uczestniczysz wraz z innymi obywatelami w tworzeniu tego nowego społeczeństwa. Ponadto nie wahaj się dołączyć do najbliższego zgromadzenia na aplikacji (zarezerwowane dla członków).

Celem tego etapu jest jednoczenie się i coraz liczniejsze spotkania na lokalnych zgromadzeniach. A propos, zgromadzenia mogą mieć charakter obywatelski lub tematyczny, gdy reprezentują firmę lub sektor działalności (rolnictwo, edukacja, zdrowie, badania itp.).

Krótko mówiąc, cele zgromadzeń to:

 • Rozwój wzajemnego zrozumienia i koordynacji, niezbędne dla naszego przyszłego zarządzania i autonomii.
 • Następnie stopniowa strukturyzacja Wielkiego Projektu.
 • Na koniec, udział w zmianie, informując o Wielkim Projekcie otoczenie.

Przedstawienie i omówienie tej nowej struktury w sieci jest niezbędne. Dlatego ważna jest umiejȩtność odpowiedzi na zastrzeżenia. Faktycznie, przy pierwszym podejściu trudno wyobrazić sobie świat bez pieniędzy. Ale należy uważać, aby nie narzucać swojego wyboru rozmówcy. Musimy sprawić, by temat stał się wiralny, ponieważ sytuacja wymaga dużej zmiany.

Wiadomo, że wszelkie działania na rzecz autonomii i wolności są mile widziane. Jednak prawdopodobnie trudno będzie stworzyć zmianę przed wyjściem z tego systemu.Z powodu naszego obecnego braku czasu, energii, środków i po prostu wolności. Dzieje się tak tym bardziej w krajach biednych lub szczególnie zniewolonych.

To nie reorganizacja społeczna pozwoli nam wyjść z systemu, ale musimy wyjść z systemu, aby go zreorganizować.

Etap 2 Wielkiego Projektu : Organizacja.

gdy zgromadzenia staną się masywne i O.D.G. ustrukturowane, będziemy mogli decydować wspólnieo naszej przyszłej organizacji. Będziemy mogli również antycypować wyjście z systemu monetarnego.

Wspólnie zadecydujemy o odpowiednim momencie transformacji, która mogłaby nastąpić jednocześnie na poziomie globalnym po referendum.

Możliwe, że w zależności od ewolucji Projektu i sytuacji na świecie, rozpocznie się ona najpierw na odpowiednio dużym poziomie geograficznym, takim jak na przykład kontynent.

Etap 3 Wielkiego Projektu : Przemiana.

Ten etap będzie prawdopodobnie krótki, od kilku dni do kilku tygodni. I może to być opcjonalne w zależności od tego, co postanowiono na etapie przygotowań.

W dniu D proponujemy wszystkim kontynuowanie swojej zwykłej aktywności bez użycia pieniędzy i bez oczekiwania wzajemności.

 • Co, bez specjalnego wysiłku i przemocy, wyzwoli nas z obecnego systemu, zachowując w dalszym ciągu nasze przyzwyczajenia i działalność, niezbędne do uruchomienia procesu.
 • Wszelka działalność finansowa i pokrewna (bankowość, ubezpieczenia itp.) może zostać przerwana i dołączyć do innych sektorów.
 • W momencie, kiedy kryzys finansowy się skończy, nasze długi znikną, korupcja nie będzie możliwa itp.
 • Jeśli chodzi o O.D.G., zostanie ona wówczas ustrukturyzowana i aktywna.
 • Wreszcie będziemy mogli działać bez ograniczeń systemu i przeorganizować się zgodnie z metodami wybranymi na etapie 2.

Na przykład specjaliści w dziedzinie finansów i administracji będą mogli wspierać inne sektory lub tworzyć nowe sieci. Wtedy puste mieszkania można otworzyć dla bezdomnych itp.

Wielki Projekt : Szczegóły.

Uniwersalna i uczciwa propozycja:

Wielki Projekt to akcja pacyfistyczna, której uniwersalna propozycja jest sprawiedliwa dla każdego obywatela świata.

Zależy wtedy tylko od wyboru ludzkości, a nie od woli jej przywódców.

Ponadto Wielki Projekt nie wymaga żadnych warunków strukturalnych ani kosztów finansowych.

Umożliwia szybką i odpowiednią reakcję w przypadku załamania gospodarczego.

Wielki Projekt MOCICA może wydawać się niejasny i zawierać wiele nieznanego. Rzeczywiście tak jest. Ponieważ nieznane jest nieodlączne od zmiany paradygmatu. Nie możemy żądać drugiego bez zanurzenia się w pierwszym.

Mie możemy z jednej strony proponować systemu, w którym ludzkie potencjały mogą być swobodnie wyrażane, a z drugiej strony narzucać precyzyjne i formalne ramy.
Możliwe jest jednak ustalenie linii i zasad niezbędnych dla prawdziwej logistyki.

A także ustanowienie nowego modelu, który zapewnia wolność, bezpieczeństwo, równość i ochronę środowiska.
Na to właśnie mamy skromną nadzieję odpowiedzieć tutaj.

Zmiana świata jest możliwa.

Zawsze jest czas na zmianę kierunku. W rzeczywistści, każdy kryzys jest okazją do zmiany. Mamy przecież bezprecedensowe możliwości technologiczne i intelektualne. W ten sposób będziemy w stanie zrównoważyć sytuację poprzez model życia w harmonii z planetą i dostępnymi zasobami.

Ekipa MOCICA.

Dołącz do Wielkiego Projektu

Skąd możesz mieć pewność, że Wielki Projekt jest właściwą drogą?

Weźmy przykład dwóch głównych wyzwań stojących przed ludzkością:

Zmiana klimatu

 • Koniec nadkonsumpcji.
 • Koniec obowiązkowego wzrostu.
 • Zatrzymanie planowanego zużycia się.
 • Delokalizacja.
 • Zatrzymanie niezdrowego pośrednictwa w sektorze usługowym, związane z działalnością pieniężną.

 • Ustanowienie globalnego zarządzania zasobami.

 • Najlepszy sposób walki ze zmianami klimatycznymi.

 • Siła tych dźwigni działania gwarantuje, że wyniki będą znacznie lepsze niż wszystkie działania (finansowe) związane z walką ze zmianami klimatu.

Problem energii
(koniec paliw kopalnych)

 • Wszystkie powyższe czynniki.

 • Dzielenie się wiedzą i kompetencją (globalne open-source).
 • Współpraca wszystkich ośrodków badawczo-rozwojowych.

 • Ogólnoświatowa i zoptymalizowana sieć transportu i dystrybucji.

 • Najlepsze razwiązanie w celu zapobiegania zaniku energii i nowa nadzieja energetyczna.

Również do odkrycia…