MOCICA

Jednotní a svobodní

Shrnutí

I. ZMĚNA

Peníze: mechanismy a důsledky

Peníze jsou jediným prostředkem, jak si dnes můžeme opatřit všechno, včetně jídla. Pro každou lidskou bytost jsou peníze naprostou nezbytností.

Peníze se dají hromadit. Kvalita lidského života je přímo množství peněz, které dokáže získat. Rozdílná výše majetku znamená rozdílnou úroveň života, tím nás od sebe rozděluje.

Oběh peněz se dá přirovnat k cirkulaci kapaliny ve spojených nádobách: abychom my získali, musí někdo jiný ztratit.

Peníze lze investovat za účelem zvýšení zisku. Z toho ale také vyplývá, že čím má kdo méně peněz, tím má menší možnost dalšího výdělku.

Čtyři miliardy lidských bytostí se nechají využívat za dva dolary denně za účelem prostého přežití. Čím víc máme peněz, tím máme i větší šanci ovládat druhé.

Peníze již nejsou neutrálním prvkem, ale pánem všeho. Jejich pouhá existence dává takřka neomezenou moc. Ovládají dokonce i život, protože jsou dnes vlastně podmínkou k životu. Jsou hnacím motorem soutěživosti, základním prvkem sociální nerovnováhy, prostředkem korupce, zbraní umožňující nadvládu.

Nepotřebujeme žádný prostředek pro směnu, organizaci ani pro motivaci.

Svoboda: mechanismy a důsledky

Být potřebný pro ostatní je základní lidskou potřebou, a ve světe, kde neexistují peníze, ani není možné platit, abychom si cokoliv opatřili. A proto má každý člověk zájem a potřebu začlenit se rovnocenným způsobem do života komunity.

Jak tedy bude vypadat organizace práce ve svobodné společnosti bez peněz? Každý prostě nabídne svoji práci a odbornost ostatním členům komunity, výměnou za "děkuji".

Místo okamžité platby penězi získáme služby ostatních členů komunity, až budeme potřebovat my.

Jedině svoboda umožňuje každému svobodně si vybrat povolání, zvolit si podmínky práce a případnou spolupráci s ostatními namísto podřizování se vnucené hierarchii, Tak dosáhneme osobního uspokojení ve všeobecné shodě s ostatními.

Jestliže si každý může zvolit povolání, jaké chce, nabízí se otázka:"Kdo bude dělat práce, které nechce nikdo dělat?"

Jestliže se studenti domluví na společném bydlení, budou se dohadovat, kdo bude uklízet?

Otázka tedy nezní "Kdo to udělá?" ale "Jak to uděláme?"

Konec povinnosti provádět těžké nebo neoblíbené práce ssebou nese potřebu nezbytných úprav. Přirozeně se nebudeme zabývat nedůležitým, ale zaměříme se na to, co je nezbytné. Jestliže některé práce poskytují minimální radost z díla, zlepšíme maximálně podmínky práce. Snížíme počet pracovních hodin, maximálně využijeme automatizaci a práci rozdělíme mezi více lidí, abychom ji co nejvíce zjednodušili a ulehčili.

Přemístíme místa produkce a výroby co nejblíže k místům poptávky.

Změny a úpravy, které provedeme ve svobodném světě, vyústí v mnoho příznivých důsledků pro lidstvo i planetu:

Opravdová potřeba svobodného světa

Pro optimální přirozený vývoj společnosti nepotřebujeme korporátní kulturu, dogma, ani nějakou nadřízenou autoritu abychom věděli, co je pro nás dobré a co ne. Nová věc, která bude pro společnost prospěšná, přirozeně vyvolá módu, která postupně zase odezní.Je to tak prosté.

Běžné informační zdroje a přímá komunikace bohatě stačí, aby každý snadno zjistil, kde získat zboží a služby, které hledá. A díky existenci lidského ega si můžeme být jisti, že budeme mít kvalitní služby. Motivace ega bude novým motorem profesionálů.Nikdo nechce být zbytečný, nebo se ukázat jako nekompetentní ve svém oboru. Člověk přirozeně potřebuje uznání, poptávce a dobrou reputaci k uspokojení ega.

Můžeme absolutně důvěřovat své vlastní volbě. Ta je jednoduše vždycky nejlepší, protože naše. Nikdo nemůže vědět, co je nejlepší pro někoho jiného. A nikdo nepotřebuje vyhlásit volby nebo pět let studovat proto, aby věděl, co chce. Stačí vlastní rozum, abychom věděli, co chceme a co je pro nás právě teď nejlepší.

Najdeme správnou cestu prostě proto, že existuje. Tím, že budeme experimentovat, přicházet s novými myšlenkami a diskutovat o nich. Ale nikoho nikdy nesmíme do ničeho nutit. Každý musí sám svobodně souhlasit s tím, co má fungovat, má-li to fungovat.

Musíme překonat to, čím nás až dosud krmili politici, akademici, ideologové a vlády, a díky čemu jsme zapomněli myslet sami za sebe.

Povzbuzováním každého jednotlivce, aby stál za svými vlastními myšlenkami a přesvědčeními podloženými osobní zkušeností znovuobnovíme evoluční "biologický" systém: přirozený výběr toho, co je skutečně přínosné pro lidstvo stejně jako jednotlivce, výběr na bázi svobodné volby a zkušenosti.

Takový systém má jenom výhody, a není jich málo. Svobodu myšlení, vývoj vědomí jednotlivce, zlepšení sociální zodpovědnosti, optimalizace společenské struktury, klidné společenské klima, harmonický vývoj. Osvojením si zvyku ničemu slepě nevěřit, všechno zpochybňovat a osobně si ověřovat, chráníme sami sebe před jakoukoliv možnou nežádoucí indoktrinací.

Něco není jasné? Podívejte se do FAQ

Mýtus paniky

Když už se člověk ocitne v akci, přestává se bát. Strach budí jenom neznámé
Antoine de Saint-Exupéry

Sociologické studie událostí, o kterých se předpokládá, že by mohly vyvolat paniku, prokázaly, že je tomu jinak. I v případě tak extrémních událostí jako jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky se ukázalo, že solidarita, disciplína a klid překonaly paniku.

V rámci našich studií, podložených více než 700 případy, bych stěží jmenoval pár z nich, které skutečně způsobily paniku.
Enrico Quarantelli
spoluzakladatel Centra pro výzkum katastrof

Pokud vrozená inteligence chování převáží i v případě nečekaných katastrofických událostí, pak je více než pravděpodobné, že se taková inteligence tím více uplatní, pokud se jedná o události chtěné, očekávané, a zcela prosté jakéhokoliv nebezpečí.

II.Projekt MOCICA

Popíšeme zde projekt MOCICA. Popis bude stručný, abychom zachytili jen to nejpodstatnější. Efektivita projektu se zakládá na jeho jednoduchosti a flexibilitě.

Projekt bude postupovat ve třech logických, jednoduchých, efektivních a bezpečných krocích.

Logických, protože optimálně vychází z naší současné situace a postupně směřuje ke společnému cíli nad rámec hranic i rozdílných kultur, přičemž bere v úvahu naše současné možnosti.

Jednoduchých, protože nevyžaduje žádné mimořádné vynaložené úsilí, a nehrozí vyvolat jakékoliv nečekané nebezpečné situace.

Efektivních proto, že vše je naprosto legální, není tedy možné žádným způsobem omezit jedince v jeho jednání, kterým přirozeně přivádí své okolí ke spolupráci.

Bezpečných, protože projekt je naprosto přirozený. Pokud se nám nepodaří dosáhnout všeobecného globálního souhlasu, vlastně se nic nestane. Postup do následující etapy nastane až tehdy, budeme-li na něj připraveni a jisti si úspěchem. A i v případě, že bychom skutečně nedokázali shromáždit počet členů nezbytný k provedení změny, jednoduše budeme pokračovat v dosavadním způsobu života, aniž bychom zaznamenali jakoukoliv finanční či jinou újmu.

V situaci, kdy procházíme posunem paradigmatu, usilujeme o globální strategii a nastiňujeme zde pouze hlavní logické zásady. Projekt si klade za cíl být jasný, stručný a naprosto srozumitelný pro všechny zúčastněné.

Jestliže vláda porušuje lidská práva, vzpoura je nejsvětějším právem a nejzákladnější povinností lidí a všech společenských skupin.
článek 35 Deklarace práv člověka a občana
25.6.1793

I.fáze - shromažďování

V této fázi se právě nacházíme.

Za prvé, staňte se členem v sekci "subscribe"

Především je zapotřebí všeobecně rozšířit povědomí o projektu MOCICA. Za prvé je zapotřebí masívně rozšířit povědomí o projektu v našem okolí. Internet a sociální sítě nám k tomu poskytují spoustu možností. Někteří si tyto možnosti dosud ani neuvědomují, je zapotřebí je k tomu přivést. I to bude vaším úkolem. Informujte tolik lidí, kolik je jen možné.

Otevřeně řekněte, že jste členy hnutí. Nabídněte lidem, že si o všem společně promluvíte a proberete to spolu. Pokud máte přátele v zahraničí, nezapomeňte ani na ně, projekt je globální. Nikomu nic nevnucujte. Buďte jen důvěryhodní a přesvědčiví.

Kontaktujte nás, pokud můžete pomoci s překlady do jiných jazyků.

Abychom náš projekt udrželi ostatním na očích, používejte naše logo. Noste je na oblečení, vytvořte informační materiál, videa, cokoliv vás napadne.

Odmítáme jakékoliv platby.Pomoc a podpora je získávána výhradně z vlastních zdrojů a možností každého člena projektu.

Vše bude fungovat mnohem splavněji, až si všichni zvyknou na svou novou roli členů projektu.

Je důležité toto všechno provádět v dlouhodobém horizontu a vytrvat.

Sdílení a zájem o blaho druhých je to, co můžeme začít praktikovat okamžitě. Existuje mnoho organizací, a další vznikají každý den, které podtrhují důležitost pomoci druhým a také ji praktikují. Neváhejte stát se členy těchto organizací, dokážeme tak ještě víc.

Cílem je informovat, a postupně i přivést většinu populace, a porozumět, že - a jak - je možné obejít se bez všech dnes zdánlivě nezbytných aspektů monetárního systému, jako jsou bankovní účty, šekové knížky, kreditní karty, směnárny, převody peněz.

Kdy to nastane?

Každý z našich členů bude hlasovat, kdy přejdeme do další fáze. Věříme, že 51% hlasů není dost, a rádi bychom dosáhli 95% hlasů pro rozhodnutí o zahájení druhé fáze projektu.

Až tedy dosáhneme potřebných 95%, dáme si lhůtu dvou týdnů, během kterých použijeme naše zbylé peníze, abychom se zásobili vším, o čem si myslíme, že budeme určitě v příštích dnech potřebovat: jídlem, oblečením atd. To všechno jen proto, abychom neměli strach, jen tak uklidnit nervy.

A pak nastane ten den: okamžik, kdy budeme připraveni.

Potlačení monetárního systému

Od toho dne už nebudeme používat žádnou z forem platby: bankovní karty, převody, výběry, směnu, hotovostní platby ani šeky.

A zahájíme druhou fázi.

Fáze 2. - přechod

Nic není jednodušší: budeme pokračovat v dosavadním životě tak, jak jsme byli zvyklí, jen bez použití peněz. V tomto období budeme vděčni těm, kdo mají náročná povolání, a setrvají v nich ještě během této fáze.

Pokračujte ve svých pracovních schůzkách, ve studiu, respektujte pracovní dobu, dělejte všechno tak, jako dřív. Pracujte ve svém zaměstnání, které jste dělali dosud.

Žij prostě,tak, aby každý mohl prostě žít.
Gándhí

Prostě žijte tak jako žijete nyní, jen s vyloučení dosavadního prostředníka - peněz. A po celou dobu mějte na mysli nejlepší zájem všech.

Je snadné představit si, jak bude váš život v tomto období vypadat. Bude v podstatě stejný, jen o něco jednodušší. Nebudou se používat žádné peníze. Nezabývejte se tím, jaké role hrají ostatní. Každý má svůj know-how, stejně jako vy.

Ti, kteří budou nuceni změnit práci, například z důvodu, že jejich profese se změnou podmínek prostě zanikne, připojí svou pracovní sílu k ostatním v práci na nově vyvstávajících úkolech zítřka.

Od prvních dnů této fáze je zapotřebí, aby všichni členové hlásili okamžik, kdy vše bude v klidu a připraveno pro vstup do další fáze. Až dostaneme 95% pozitivních ohlasů, budeme pokračovat.

Fáze 3.- Organizace

Priority

Zatímco budeme udržovat pevnou základnu v rozvinutých zemích, obrátíme rychle pozornost k rozvojovým zemím. Oni nemají možnost změnit náš svět, my ano.

V našich, tedy "rozvinutých" zemích, vzniknou přirozeně dva druhy spolupracovníků: ti, kteří budou udržovat běžný denní život ve svých regionech, a ti, kteří budou ochotni cestovat do rozvojových zemí, aby pomohli tam.

Každý může spolupracovat, tři týdny, tři měsíce, nebo vůbec.

Doporučujeme, abyste cestovali za prací společně s rodinou či přáteli. Tak si všichni navzájem zajistíte mnohem příjemnější a více obohacující zážitky.

K ničemu nás nikdo nebude nutit: všechno je dobrovolné. Je to jeden z hlavních pilířů nového paradigmatu.

Administrace

Kdo bude vést, kdo bude udávat pravidla, kdo bude vládnout?

Odpověď je jednoduchá: NIKDO. Nebylo by to k ničemu dobré, a ani to nebude potřeba. Nemít vůdce není jen tak nějaký nápad, je to nutnost. Vznikne tak pevná a zdravá sociální základna, o jaké si dnes můžeme jen nechat zdát. Nemít vůdce je přirozeností autonomní společnosti, a autonomie je znakem skutečné civilizace.

Demokracie je vláda lidí, lidmi, a pro lidi.
Abraham Lincoln

Zákony a rozhodnutí musí být věcí společné volby, ne rozhodnutím jednoho člověka, nebo nějaké "vyvolené" skupiny lidí. Zákony mohou být mnohem jednodušší a bude jich mnohem méně, protože budou jednoduché a srozumitelné, založené na základních pravidlech. Musíme je definovat všichni společně. V následující kapitole navrhujeme princip, podle kterého - v případě všeobecného souhlasu - můžeme postupovat.

Společnost by neměla mít žádnou vertikální hierarchii. V regionech bude existovat správa, zodpovědná za lokální distribuci zboží a zdrojů.

K tomu navrhuje Mocica GDO (Globální Demokratickou Organizaci o 5 stupních)

Spravedlnost

Svět bez peněz nemá v úmyslu zrušit policii a právní systém. Tyto orgány budou nadále fungovat k udržení bezpečí a pořádku.

Myslíme si, že bude zajímavé redefinovat moderní právní texty v nemonetárním systému. V každém případě zákony budou redukovány a zjednodušeny oproti složitým a nepřehledným právním předpisům dneška.

V zájmu zajištění maximální míry svobody každého z nás budou zákony založeny na následujících principech:

Nezabiješ

Neznásilníš, nepřepadneš

Nebudeš krást (což je, ve světě bez peněz, vlastně nesmysl sám o sobě)

Nezničíš ani neohrozíš člověka ani rovnováhu na planetě

Nebudeš ohrožovat životy ostatních

Nebudeš nikomu nic zakazovat ( v mezích zákona)

Nebudeš nikoho do ničeho nutit (včetně zrušení dosavadních vlád)

Rozdělení úkolů

Když děláme, co milujeme, říká se tomu "svoboda"

Když milujeme to, co děláme, říká se tomu "štěstí"

Profese v nové společnosti nebudou úplně stejné jako dnes. Budeme pracovat ve stavebních odvětvích, řízení zdrojů, technologii, komunikaci, infrastrukturách, distribuci, výuce, výzkumu, oděvní výrobě, zdravotnictví, umění a kultuře, v justici, zabezpečení, rekreaci, sportu a ekologii.

Zcela zmizí profese ve finančnictví, obchodě, reklamě, v politice, manažerské pozice.

Kdo by měl dělat ty nejtěžší a nejnevděčnější práce?

Zlatým pravidlem je rovnost. S pomocí několika jednoduchých opatření může každý dělat to, co si sám zvolí.

Je důležité si pamatovat, že všichni jsou skutečně rovnocenní. Lékař sice musí studovat mnohem déle než třeba kameník nebo zedník, ale i když lékař může zachránit zedníkovi život, on sám zase potřebuje zedníka, jinak by neměl kde bydlet. Tedy v očích moderní společnosti "vyšší" úroveň odbornosti jedince nijak nezvýhodňuje oproti člověku pracujícímu manuálně.

Každého totiž potřebujeme. A každý z nás bude společnosti nejvíce platný právě v oboru, pro který má největší předpoklady.

Pokud by došlo k tomu, že některé velmi obtížné nebo nepříjemné práce nebude možné plně automatizovat a nenajde se dost dobrovolníků, bude nutné tyto práce provádět tak, že se na nich budou podílet rovným dílem všichni, podle předem určeného rozpisu.

Navíc se radikálně zkrátí pracovní doba, díky široké základně dostupné pracovní síly.

Je tu další možnost, v případě všeobecného souhlasu: zavedení jednoho roku občanské služby po dosažení dospělosti - práce v cizí zemi podle vlastní volby.

Majetek

Na začátku pochopitelně nebude mít každý z nás svůj vlastní dům stejné velikosti. Ale není normální upřednostňovat současný systém, který je založen na nerovnosti.

Základní prioritou bude, aby každý měl vlastní domov.

Většina stávajících domů bude potřebovat zásadní rekonstrukci. Ačkoliv již umíme stavět ekologicky, většina dnešních domů je trestuhodně neekologická. Postupně budeme pracovat na tom, aby všichni žili v pohodlí, srovnatelném velikostí i komfortem.

Ekologie

Konec monetárního systému okamžitě radikálně omezí komerční nadvýrobu, tedy také dnešní pokračující ultraznečištění bez ohledu na cokoliv, kromě vlastního zisku. Znečištění životního prostředí poklesne stejně rapidně jako zločinnost. Okamžité zrušení monetárního systému je jedinou cestou k ukončení vražedného průmyslového znečišťování. Mělo by se to stát, v zájmu života samotného, naší absolutní prioritou.

Kategoricky řečeno: se znalostmi, které dnes máme, jsme schopni zajistit dostatek energie pro celý svět BEZ použití fosilních zdrojů nebo jaderné energie.

Dnešní svět je ovšem založen na hladu chudých pro zisk mocných, takový svět nikdy nebude podporovat zdroje, které nepřináší žádný zisk.

Jeden příklad za všechny:

Jeden příklad za všechny: Kdyby se Sahara pokryla solárními panely, vyrobilo by se 750TW - Terawattů. Celá Země ale nikdy nespotřebuje více než 14TW v daném okamžiku.
blogphotovoltaique.com

Vzdělání, školení, výuka, vědy

Děti jsou bez nadsázky základem budoucnosti celé společnosti. Inteligentní a povzbuzující vzdělávací systém zajistí celé společnosti trvalý pokrok do budoucna.

Vzdělávací systém založený na známkování je nesmyslný ve společnosti, která není založena na soutěživosti.

Výroky jako "To je špatně" musí být nahrazeny pobídkami jako "Zkus to znovu", "Ještě jednou to vysvětlím" nebo "Už to skoro máš". Vše musí směřovat k jedinému cíli - předat žákům potřebnou míru vědomostí odpovídajícím způsobem. Žádné známky. Na konci studia by komise složená z odborníků posoudila míru znalostí studenta. Zcela postačí jednoduchý test.

Rčení, že "soutěživost je motivující" může být pro někoho pravdivé, ale pro někoho jiného je hotovou katastrofou. Zatímco povzbuzení jako motivace funguje bezchybně pro každého.

Měli bychom učit děti základním pravidlům života, například, jak zůstat sám sebou, bez hloupých dohadů a nedorozumění s ostatními.

Ve škole by se děti již od začátku měly učit o zahradnictví, zdravotní péči, zdravém vaření, měly by si osvojit základní manuální zručnost.

Upřednostníme-li v jakékoliv oblasti vědění pokoru a zvídavost před arogancí stran našich vlastních vědomostí, všichni z toho budeme mít prospěch.

Zdraví

Zdravotní péče musí být dostupná všem bez rozdílu. Ale i tak, v ekologické společnosti zbavené většiny stresu budeme všichni logicky mnohem zdravější.

Síla je v jednotě

V jakékoliv profesi doporučujeme sdružování, díky kterému lidstvo dosáhne mnohem rychlejšího pokroku ve všech oblastech. Toto sdružování může mít oblastní, ale třeba i nadnárodní formu. Na názoru a vědomostech každého záleží. Nová myšlenka pochopitelně přichází od jednotlivce, ale dalším sdílením, jednáním a kolektivním přemýšlením o využití a rozšíření myšlenky se potenciál násobí.

Pokud cítíš, že jsi schopen vést jakýkoliv projekt, neváhej jej prosazovat. Ale nikdy neprosazuj pouze sebe.

Zároveň neváhej požádat ostatní o pomoc a o radu. Je nepravděpodobné, že by kdokoliv odmítl, je-li veden výlučným zájmem o blaho celku, a zároveň není nikomu ničím povinován.

Území

Jestliže je dnes tolik lidí ochotno opustit své domovy a táhnout do jiných zemí, není to proto, že by tam chtěli skutečně žít. Znovu jde jenom o peníze, případně přežití. Proč by v budoucnu měli dělat něco takového, jestliže ve vlastní zemi budou mít dobré podmínky k životu?

Koneckonců, jak se bude náš projekt postupně vyvíjet, časem si uvědomíme, že to, čemu říkáme "hranice", existovalo jen v našich hlavách.

Planeta nepotřebuje být mocensky rozřezána na části, zajišťující jediné - moc a bohatství jejich vládcům.

Hodnoty

Věci již nebudou mít dosavadní hodnotu. Ve světě, kde za nic neplatíme, nejvyšší hodnotou je život a prospěch celého společenství.

Pokud za nic neplatíme, pak je všechno zadarmo: větrné turbíny, solární panely, biopotraviny, zdravotnictví, vzdělání. doprava, bydlení, sport, dovolená, koníčky, rekreace, prostě všechno, co potřebujeme.

III. Nová doba

Právě prožíváme rozhodné období historie lidstva. Nikdy nebylo tak naléhavé, aby lidstvo provedlo radikální změnu. Asi největším paradoxem dnešní doby je, že nezpochybňujeme zjevné chyby finančního systému, ačkoliv k tomu máme právo i všechny dostupné prostředky. Máme úžasné schopnosti a obrovskou pracovní sílu. Obrovský potenciál.

Neměli bychom tolik zákonů, kdyby naše společnost byla v pořádku.

"Zákaz" má význam jen potud, pokud chrání výsostná práva jedince a planety.

"Povinnost" by neměla být akceptována, pokud nejde o základní povinnost ochrany jedince a planety.

Ale přesto jsou zákazy a povinnosti všude. Je jich čím dál víc a jsou čím dál absurdnější.

Žijeme v přechodu mezi dvěma epochami, které jsou velmi rozdílné, ne-li doslova protichůdné.

První z nich, ta dnešní, je výhradně orientována na věci, zboží, soutěživost, individualismus, povinnost, moderní otroctví.

Nastávající epocha je epochou rovnosti. Je orientována na jednotlivce, iniciativu, spolupráci, koordinaci, motivaci a bezpodmínečnou svobodu.

Lenost je projevem odmítnutí systému.

Motivace je výrazem svobody jedince.

Až budeme za několik desítek let vyprávět dětem, jak vypadal svět peněz a naše vzájemné vztahy v něm, bude jim to připadat podobně barbarské a násilnické, jako my dnes vnímáme dobu temného středověku.

Ale čas běží a život nakonec zvítězí.

Když se díváme na to, co se kolem nás děje, je snadné podlehnout víře, že zlatý věk lidstva je už za námi, a jediná věc, která nás čeká, je úpadek a nakonec zničení celé planety. S touhle vyhlídkou máme jedinou možnost: vystavět svoji novou budoucnost na základě souhlasné jednoty a spolupráce.

Události dneška nás bezchybně navádějí k nejvyššímu bodu lidské existence: civilizace, kde vládne svoboda, rovnost a rovnováha.

Takže ne zničení, to nejlepší nás teprve čeká.

Vždycky se to zdá být nemožné, dokud se to neudělá.
Nelson Mandela