MOCICA

Jednotní a svobodní

Shrnutí

I..Představení

Demokratická organizace, která umožňuje každému jedinci podílet se na rozhodnutích, která se jej týkají. Každý hlas musí mít stejnou váhu.

Rozhodnutí, která je třeba učinit, se mohou týkat místních oblastí stejně jako širší komunity.

Obyvatelé jednoho města nemají zasahovat do rozhodování druhého, všichni však musí být ve shodě, pokud jde o rozhodnutí týkající se celého lidstva.

Z toho důvodu je nutné definovat různé úrovně zastupitelských shromáždění.

II.Úroveň zastupitelství

Navrhujeme ustavení demokratické organizace složené z pěti úrovní sestavy zastupitelů s působností od nejmenších oblastí do těch největších:

II.Autonomní zastupitelství

Autonomním zastupitelstvím máme na mysli shromáždění sdružující všechny členy komunity a jejich zástupce, kteří společně činí rozhodnutí týkající se právě jen členů komunity.

Zastupitelství jsou autonomní proto,že každé z nich má svůj vlastní interní způsob práce a vlastní vnitřní řízení. Nezávisle zajišťují práci a řízení komunit na nižších úrovních.

IV. Obecná organizace

Autonomní zastupitelství prvního stupně (AA1): region

Vnitřní cíle:

Vnější cíle:

Poznámky

Navržení mluvčího/ reprezentanta je realizováno prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva, které jej chce jmenovat. Reprezentanti jsou dobrovolní, mohou se střídat, být voleni nebo určeni náhodným výběrem.

Autonomní zastupitelství 2. stupně (AA2): město, vesnice

Popis:

AA2 sdružuje mluvčí/ reprezentanty AA1 ze své oblasti.

Vnitřní cíle

Vnější cíle

Poznámky:

Navržení mluvčího/ reprezentanta je realizováno prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva, které jej chce jmenovat. Reprezentanti jsou dobrovolní, mohou se střídat, být voleni nebo určeni náhodným výběrem. Do příštího jednání zastupitelství můžou být vyměněni.

Reprezentanti AA1 mají za úkol přednést požadavky své zóny v AA2. kde se jedná o potřebné spolupráci a souhlasu s ostatními AA1.

V žádném případě nesmí zástupci samostatně rozhodovat, kromě základních věcí obecné dohody.

Reprezentanti musí zprostředkovat závěry AA2 svým AA1, která se budou dál zabývat jejich realizací. Například provedením navržených akcí jako je pomoc rodinám majícím problémy, provádění řešení dalších projednávaných problémů.

V případě možné neshody mezi jednotlivými AA1 musí zástupci zajišťovat komunikaci mezi svými AA1 a snažit se nalézt řešení, nejlépe dohodou. Pokud se to nedaří, dochází k hlasování. Mohou také sestavit komisi z nezávislých osob, nebo použít jakékoliv jiné demokratické řešení.

V případě sporu mezi dvěma nebo i více stranami nemá větší celek převahu nad menším, pokud se jedná o věc, která by měla v konečném důsledku uspokojit obě strany.

Autonomní zastupitelství 3. stupně: zóna zdrojů

Popis

AA3 sdružuje zástupce všech zúčastněných AA2 a reprezentuje zastoupení obytných zón ve svém zeměpisném teritoriu.

Vnitřní cíle:

Vnější cíle:

Poznámky

Navržení mluvčího/ reprezentanta je realizováno prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva, které jej chce jmenovat. Reprezentanti jsou dobrovolní, mohou se střídat, být voleni nebo určeni náhodným výběrem. Do příštího jednání zastupitelství můžou být vyměněni.

Reprezentanti AA3 mají za úkol přednést své požadavky, návrhy a problémy v AA4

V žádném případě nesmí zástupci samostatně rozhodovat, kromě základních věcí obecné dohody.

Reprezentanti musí předložit závěry AA3 svým AA2

V případě možné neshody mezi jednotlivými AA1 musí zástupci zajišťovat komunikaci mezi svými AA1 a snažit se nalézt řešení, nejlépe dohodou. Pokud se to nedaří, dochází k hlasování. Mohou také sestavit komisi z nezávislých osob, nebo použít jakékoliv jiné demokratické řešení.

V případě sporu mezi dvěma nebo i více stranami nemá větší celek převahu nad menším, pokud se jedná o věc, která by měla v konečném důsledku uspokojit obě strany.

Autonomní zastupitelství 4. stupně (AA4): kulturní zóna

Popis:

AA4 sdružuje reprezentanty všech zúčastněných AA3 své kulturní zóny

Kulturní zóna je tím, co dnes představuje národ. Dnes jsou příslušníci dvou různých národů s různými vládami svázáni rozdílnými právními předpisy a rozdílnou organizací, a mají odlišnou kulturu. Proto ve svobodném světě preferujeme označení "kulturní zóna" před označením "národ". Organizace GDO5 zde předpokládá několik rozdílů pramenících ze základních odlišností kultur, ale celkové přirozené směřování spíše k jisté planetární "homogenitě", jednotnosti.

4. stupeň zastupitelství koordinuje zúčastněné AA3 a stává se prostředníkem mezi AA3 a planetárním zastoupením AA5.

Vnitřní cíle:

Vnější cíle:

Poznámky

Navržení mluvčího/ reprezentanta je realizováno prostřednictvím rozhodnutí zastupitelstva, které jej chce jmenovat. Reprezentanti jsou dobrovolní, mohou se střídat, být voleni nebo určeni náhodným výběrem. Do příštího jednání zastupitelství můžou být vyměněni.

Reprezentanti AA4 mají za úkol přednést požadavky, návrhy a problémy zastupovaných AA na shromáždění AA5.

V žádném případě nesmí zástupci samostatně rozhodovat, kromě základních věcí obecné dohody.

Reprezentanti musí předložit závěry jednání AA4 ve svých zastupovaných AA

V případě možné neshody mezi jednotlivými AA1 musí zástupci zajišťovat komunikaci mezi svými AA1 a snažit se nalézt řešení, nejlépe dohodou. Pokud se to nedaří, dochází k hlasování. Mohou také sestavit komisi z nezávislých osob, nebo použít jakékoliv jiné demokratické řešení.

V případě sporu mezi dvěma nebo i více stranami nemá větší celek převahu nad menším, pokud se jedná o věc, která by měla v konečném důsledku uspokojit obě strany.

Autonomní zastupitelství 5.stupně (AA5): Světová zóna

Popis:

AA5 sdružuje zástupce všech AA4 a je nejvyšším zastupitelstvím lidské civilizace.

Cíle:

Jiná zastupitelstva

Je možné, že v některých oblastech vznikne společenství poněkud odlišné než jsou předem definované LA. Pro příklad: LA3 jsme definovali jako oblast spojenou společnými zdroji potravy. Ale může se stát, že v některé oblasti vznikne skupina, definovaná například společným zdrojem energie. Pak se tato skupina organizačně zastřeší svým specifickým zastoupením.

VI: Přechod: Kdy? Jak?

Práce navrženého modelu GDO5 může začít již dnes na úrovni AA1 - poznáváním svého bezprostředního okolí a navazováním dobrých vztahů. Je důležité vytvořit kvalitní vztahy a vazby v sousedství, ty pak budou postupně přerůstat do vyšších úrovní až nakonec dosáhnou planetární úrovně jako nekonečný řetěz.

v době vzniku toho textu je pravděpodobné, že se to kolem vás členy hnutí MOCICA příliš nehemží. Proto je nutné o projektu co nejvíce hovořit a propagovat jej různými způsoby, podle vlastních možností. Tak postupně bude vznikat základna AA1 jako základ dalšího růstu a rozšíření projektu.

Základ GDO5 umožní postupný růst organizační pyramidy, ve které rozhodnutí budou přicházet zdola, skrze kolektivní rozhodnutí, ne shora, jako je tomu dosud v případě světových vlád.

Je logické, že dnes máme problém představit si, jak bude tato obrácená pyramida fungovat, když jsme dosud nic podobného nezažili. Ve skutečnosti právě uzavíráme jednu kapitolu historie, abychom začali psát novou.

Postupným vývojem objevíme novou tvář naší civilizace

VII. Závěry

GDO5 není uzavřená, dokončená ani neměnná. Naopak, je to flexibilní organizace, dokonale přizpůsobitelná novým podmínkám, našim potřebám a novým volbám a rozhodnutím.

Umožňuje vznik všech demokratických organizacích uvnitř komunit, podle uvážení a rozhodnutí jejich členů.

GDO5 je jen základním modelem organizace, který nevylučuje jakoukoliv jinou formu demokratické organizace. Jejím úkolem je organizačně sjednotit často velmi odlišné oblasti, z nichž každá reprezentuje svoji vlastní formu komunity.

Základ, který navrhujeme, dovoluje všem zastupitelstvům a všem kulturám vytvořit vlastní model života a práce, aniž by se setkávali s těžkostmi plynoucími z rozdílných praktik okolí.

Tímto způsobem může probíhat generální koordinace, aniž by byl nutný souhlas okolních oblastí.

Benefitem takové variability bude rostoucí efektivita ve všech oblastech života, neboť díky vzájemné výměně zkušeností z praxe rozdílných postupů snáze nalezneme nejoptimálnější řešení.